Politika varstva osebnih podatkov

V Društvu pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali oz. so nam bili posredovani v procesu izvajanja naših storitev, ravnamo skrbno in transparentno, saj verjamemo, da je varovanje vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov zelo pomembno.

Po sedmem odstavku 4. člena Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov je Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije upravljalec podatkov, ki vaše podatke vzdržuje in nadzoruje v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, naslov, naslov elektronske pošte, … Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije vodi zbirke podatkov:

 • Člani društva in člani posameznih sekcij
 • Izvajalci programov osveščanja in programov pomoči (zdravniki, terapevti, vodje sekcij)
 • Donatorji denarnih in drugih prispevkov,
 • Udeleženci posvetov, srečanj, predavanj
 • Prostovoljci

Za zbiranje osebnih podatkov potrebujemo Soglasje.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na aktualne novice, ob vpisu med člane, nakazilu prostovoljnih prispevkov, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani označite polje za dovoljenje pošiljanja e-novic ali izpolnite prijavnico za prejemanje e-novic. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo odjava, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije oz. preko elektronske pošte na naslov: drustvo@dpabs.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Podatki, ki jih obdelujemo

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije kot upravljavec vaših osebnih podatkov, zbira, hrani in obdeluje tiste osebne podatke, ki jih pridobi ob izvajanju svoje dejavnosti.

Te zbirke podatkov vsebujejo naslednje osebnih podatkov:

 • priimek in ime,
 • stalno ali začasno prebivališče (če je navedeno),
 • telefonsko številko (če je navedena),
 • elektronski naslov (če je naveden).

Vaše osebne podatke obdelujemo:

 • v skladu z zakonsko podlago,
 • za izvajanje nalog v javnem interesu,
 • če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,
 • na podlagi vaše nedvoumne privolitve za enega ali več določenih namenov.

V primeru, da je potrebna vaša privolitev, vas bomo o namenu informiramo in zaprosimo za privolitev.

Namen obdelave vaših osebnih podatkov

Vaše podatke potrebujemo za namen izvajanja dejavnosti v okviru posameznega namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani.

Način obdelave vaših osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami Uredbe GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter področnimi zakoni. Obdelavo izvajamo sami ali pa jo za nas izvajajo zunanji obdelovalci, s katerimi imamo sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Čas hranjenja vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Podatke, pridobljene z vašo privolitvijo (neobvezni osebni podatki), hranimo do vašega preklica ali dokler obstaja namen, za katerega so bili zbrani. Po tem podatke izbrišemo, uničimo oziroma jih anonimiziramo.

Posredovanje vaših podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo drugim uporabnikom, razen v primeru, da imamo za to vašo privolitev (npr. nudenje pravne pomoči).

Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:

 • pravico do dostopa,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora obdelavi

Vpogled v vaše podatke lahko kadarkoli zahtevate preko elektronske pošte na naslovu drustvo@dpabs.si.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: drustvo@dpabs.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo GDPR, imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). V kolikor želite uveljavljati katero izmed ostalih pravic nas o tem obvestite na drustvo@dpabs.si.

Postopek uveljavljanja pravic

Vsa vprašanja, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko na Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije naslovite v pisni obliki na e-naslov: drustvo@dpabs.si.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, bomo odgovorili  v skladu z GDPR v najkrajšem možnem času.

 

Celotno besedilo Uredbe GDPR.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za Rehabilitacijsko vadbo

Namen in podlaga obdelave

 1. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, matična številka: 5678030000 (v nadaljevanju: društvo) bo osebne podatke udeleženke oziroma udeleženca (v nadaljevanju: udeleženca) vadbe, navedene na prijavnem obrazcu in na listi prisotnosti, uporabilo za namen izvedbe vadbe in potrjevanja prisotnosti na vadbi.
 2. Podlaga za zgoraj opisane obdelave osebnih podatkov je »izvajanje pogodbe« ali »zahteva za sklenitev pogodbe«, saj se med društvom in udeležencem vadbe z njegovo udeležbo na vadbi vzpostavi določeno pogodbeno razmerje.


Rok hrambe

 1. Društvo hrani osebne podatke o udeležencih vadbe do konca vadbe, po koncu vadbe pa še do poteka zastaralnih rokov za sprožitev pravnih sredstev (6 let) iz naslova udeležbe na vadbi. Opisana hramba temelji na t. i. zakonitem interesu, saj lahko društvo zgolj na tak način uveljavlja svoje pravice ali pa se uspešno brani pred zahtevki.
 2. Po poteku zgoraj opisanih rokov bo društvo osebne podatke udeležencev izbrisalo, anonimiziralo ali trajno arhiviralo v skladu s predpisi o arhiviranju dokumentarnega gradiva.


Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

 1. Z osebnimi podatki udeležencev se lahko pri svojem delu seznanijo zaposleni, zunanji sodelavci, prostovoljci ali fizične/pravne osebe, ki društvu nudijo podporne storitve (npr. zunanja pravna služba, organizator prevoza ipd.).
 2. Podatke o udeležencih društvo lahko posreduje financerjem dejavnosti društva ali se
  financerjem omogoča vpogled v te osebne podatke, če je to pogoj, da društvo pridobi javna sredstva za svoje delovanje oziroma izvedbo vadbe. Podlaga za takšno posredovanje osebnih podatkov je zakoniti interes društva, saj gre za pogodbene obveznosti in pogoj za pridobitev sredstev za delovanje. Na zahtevo udeleženca srečanja mu društvo posreduje vsakokratni seznam takšnih financerjev.


Pravice udeležencev in dodatne informacije

 1. Udeleženec ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, njihovim popravkom ter v primeru pogojev, kot so določeni z veljavnimi predpisi, tudi pravico do izbrisa, do omejitve obdelave teh podatkov in do njihove prenosljivosti.
 2. Če obdelava osebnih podatkov temeljijo na »zakonitem interesu«, lahko udeleženec ugovarja pri društvu, če meni, da njegov interes, upoštevajoč njegov konkreten položaj, prevlada nad interesom društva in bo društvo njegovo situacijo individualno obravnavalo.
 3. Udeleženec ima tudi pravico do pritožbe na obdelavo njegovih osebnih podatkov v društvu. Pritožba se lahko naslovi na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija (spletna stran: www.ip-rs.si).
 4. Društvo udeležencu na podlagi njegove zahteve omogoči vpogled v ta pojasnila ter mu izroči kopijo.