O društvu

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je nevladna humanitarna organizacija, ki združuje bolnike in zdrave s skupnim ciljem, pomagati in lajšati življenje ljudem z boleznimi dihal in alergijami. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije deluje od leta 1992 in združuje bolnike z boleznimi dihal in alergijskimi boleznimi, njihove svojce in zdravstvene delavce na območju celotne Slovenije.

Poslanstvo društva je doseči zmanjšanje kroničnih bolezni dihal in alergij prav tako pa tudi omiliti (ekonomske in socialne) posledice bolezni za obolele in njihove družine ter tako zboljšati kvaliteto njihovega življenja. Naše glavne naloge so posredovanje stališč bolnikov javnosti, sodelovanje v rehabilitaciji ljudi z boleznimi dihal in alergijami, prizadevanje za boljšo komunikacijo med bolniki in zdravstvenim osebjem, izmenjavanje znanja in izkušenj, vidnost in prepoznavnost našega društva v slovenskem prostoru in skrb za enakost zdravja pri nas.

Cilji društva so prizadevanje za družbo s čim manj boleznimi dihal in alergij in opozarjanje družbe na nujnost izboljšanja pogojev in položaja ljudi z boleznimi dihal in alergijami.
Z zdravstveno vzgojo in informiranjem skušamo doseči večje razumevanje za probleme bolnikov in podpiramo delo vseh naših izvajalcev v Sloveniji, da to dosežejo. Naše ugotovitve in spoznanja posredujemo tudi državnim organom in institucijam.

Zgodovina društva

Vsak ima svoje korenine – tudi naše društvo. Seči moramo precej daleč nazaj v leto 1903. Takrat so ljudje že poznali povzročitelja tuberkuloze. V letu 1903 so prišle prve pobude za ustanovitev društva, leta 1904 pa je bilo tudi ustanovljeno Prvo Pomožno društvo za bolne na pljučih na Kranjskem kot ena prvih podružnic avstrijskega društva. Združevalo je strokovnjake in zdrave laike z namenom, da se borijo proti tuberkulozi. Društvo je delovalo do konca leta 1918. Vendar iskra ni zamrla. Že leta 1922 je bila pri nas ustanovljena Protituberkulozna liga, ki je delovala do začetka druge svetovne vojne. Novi viharni časi so jo sicer odplavili, vendar pa so pustili njen velik dosežek – organizirano mrežo protituberkuloznih dispanzerjev. V času socializma nismo poznali društev takšne vrste, šele mehka devetdeseta leta so prinesla ustanavljanje društev, ki združujejo bolnike, zdrave in strokovnjake.

Naše sedanje društvo je res, kot pravijo, raslo od majhnega k velikemu. Začeli smo kot majhno mestno društvo in zrasli do društva, ki pokriva celo Slovenijo. Prehodili smo kar tri obdobja.

Prvo obdobje – Društvo respiratornih bolnikov TZKD Ljubljane
To društvo je bilo ustanovljeno jeseni leta 1990 na pobudo nekaterih bolnikov, ki so se zdravili s kisikom na domu. Združevalo je bolnike, njihove svojce, nekaj zdravnikov in medicinskih sester. V dveh letih dela je izdalo dvoje navodil za bolnike: Kako živeti s kisikom na domu (1991) in Kako živeti s kroničnim bronhitisom (1991). Izdalo je tudi eno številko časopisa. Na svojem občnem zboru leta 1992 je razširilo svoje delovanje in se preimenovalo.

Drugo obdobje – Društvo pljučnih bolnikov Slovenije
Drugi občni zbor Društva respiratornih bolnikov Ljubljane je bil tudi ustanovni občni zbor vsestransko razširjenega Društva pljučnih bolnikov Slovenije. Izvršni odbor se je namreč zavedal, da obstaja v Sloveniji prek 50 tisoč kroničnih pljučnih bolnikov. Takrat je društvo uvedlo svojo računalniško bazo podatkov, s katero še danes stalno spremlja svoje članstvo. V naslednjih desetih letih je bilo društvo zelo aktivno v pridobivanju članstva in organiziranih aktivnostih za člane v širši in mednarodni javnosti. Pri svojem delu smo opazili, da narašča število naših članov z alergijami. Prav tako smo s sodelovanjem v Evropski zvezi društev za astmo in alergije (EFA) ugotovili, da so alergije bolezen prihodnosti. Ta nova usmeritev nas je napotila, da razširimo svoje področje dela; odločitve smo sprejeli ob našem desetem letnem srečanju.

Tretje obdobje – Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije
Na letnem srečanju, 23. maja 2002 v Ljubljani, smo se preimenovali v Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Poleg imena smo spremenili tudi svojo zunanjo podobo in razširili področje našega dela.

Delovanje društva

Društvo deluje na področju cele Slovenije. Na občnem zboru, ki ga sestavljajo vsi člani društva, izvolimo predsednika in organe društva. Izvršni odbor je organ, ki deluje med dvema občnima zboroma, člani se sestanejo najmanj trikrat letno. Društvo vodi predsednik, medtem ko sekretar koordinira delo društva. Delo je vsebinsko organizirano po pojektnih in območnih skupinah.

Predsednica društva je od junija 2022 gospa Metka Nežič.

Naloge društva so:

 • z različnimi akcijami se vključuje v vsesplošno prizadevanje za promocijo zdravja dihal in preprečevanje pojavnosti alergij za različne starostne skupine ljudi,
 • opozarja in aktivno sodeluje pri zdravstveni vzgoji prebivalstva ter deluje v smislu preprečevanja pljučnih in alergijskih bolezni,
 • vključuje se v različne oblike preventivne dejavnosti na nacionalni in lokalni ravni,
 • sodeluje in pomaga pri invalidsko – pokojninski, socialni in drugi zaščiti svojih članov,
 • sodeluje pri organizaciji socialne in psihološke podpore, pomoči, in rehabilitacije članov,
 • organizira družabno in športno druženje članov,
 • sodeluje ali organizira delavnice, posvete, predavanja in seminarje za  člane društva; lahko pa povabi tudi strokovne sodelavce in drugo zainteresirano javnost,
 • pomaga bolnikom na TZKD, da pridobijo vir kisika, ki najbolj ustreza njihovim potrebam,
 • združuje bolnike po principu skupin za samopomoč, ter po potrebi vključuje strokovne delavce,
 • organizira založniško in publicistično dejavnost,
 • sodeluje pri skrbi za strokovno izobraževanje in dopolnilno usposabljanje vseh (zdravih članov, prostovoljcev…), ki se srečujejo s pljučnimi in alergijskimi bolniki v društvu,
 • seznanja  člane in širšo javnost o novostih na področju diagnostike, zdravljenja, rehabilitacije pljučnih in alergijskih obolenj, 
 • razvija in utrjuje sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami, ki imajo podobne cilje in naloge,
 • pomaga pri organizaciji letovanj svojih  članov v zdraviliščih, ki so ustrezno opremljena za oskrbo pljučnih in alergijskih bolnikov. 

 V okviru svojih nalog društvo opravlja naslednje dejavnosti:

 • Štirikrat letno izdajamo glasilo Zdrav dih za navdih.
 • Izdajamo različne serije publikacij za bolnike: zloženke, priročnike, knjige, zbornike.  Zbirka Premislite vsebuje zloženke, ki so namenjene zdravim in bolnikom, z namenom, da bi jih opozorile na bolezen.  Zbirka Bolezni je namenjena bolnikom in je zasnovana po posameznih boleznih. Zbirka Pomoč za vsak dan  je namenjena bolnikom in vsebuje navodila pri težavah, ki jih spremljajo. Zbirka Za mlade vsebuje gradiva, uporabna za učitelje. Ob desetletnici društva sta izšla Zbornik naših 10 let in Videokaseta.
 • Organiziramo šole za bolnike s KOPB, astmo in na trajnem zdravljenju s kisikom na domu.
 • Organiziramo dihalno vadbo v več kot petnajstih krajih po Sloveniji.  
 • Za najširšo javnost organiziramo akcije in tekmovanja za seznanjanje javnosti o boleznih dihal in alergi.
 • Organiziramo srečanja članov društva.
 • Vodimo spletno stran društva in odprti telefon s svetovanjem.

Sodelujemo z domačimi in mednarodnimi organizacijami

Društvo sodeluje z domačimi zdravstvenimi in državnimi institucijami, strokovnimi društvi in drugimi društvi bolnikov. Povezujemo se  tudi s sorodnimi nacionalnimi organizacijami na mednarodni ravni. Od leta 1993 do 1998 smo bili opazovalci Evropskega združenja društev za astmo in alergije EFA  www.efanet.org. Od leta 1998 smo njeni redni člani. S sodelovanjem si širimo znanje in dobivamo pobude za nadaljnje delo. Od leta 1999 smo tudi člani  IAPO, ki združuje organizacije bolnikov in se bori za njihove pravice na mednarodni ravni. www.patientsorganizations.org

Priznanja društva

Vsem ljudem dobre volje in sodelavcem društva so namenjena priznanja. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je leta 2002 uvedlo dve priznanji: priznanje dr. Demetra Bleiweisa-Trsteniškega in priznanje trstika.

Prvo priznanje se imenuje po pobudniku in dolgoletnem tajniku Pomožnega društva za bolne na pljučih na Kranjskem.  Ime drugega priznanja – trstika pa izhaja iz naziva dr. Demetra Bleiweisa-Trsteniški. Ker v imenu nastopa trst, smo našo nagrado poimenovali trstika. Obe priznanji je izdelal akademski slikar Bojan Jurc.

Priznanje dr. Demetra Bleiweisa-Trsteniškega je namenjeno sodelavcem društva, ki zanj aktivno delajo vsaj 5 let. Nagrajence predlagajo člani komisije, ki jo je imenoval izvršni odbor društva in njene predloge potrdil z javnim glasovanjem članov. Priznanje podelimo javno na letnem srečanju društva.

Priznanje Trstika je namenjeno mladim: osnovnošolcem in srednješolcem, ki sodelujejo na natečaju društva ob evropskem dnevu astme in alergije. Priznanje se podeli po končanem tekmovanju.